Clone of ממיאנג - מעבדה לחקר פרפורמנס

צרו קשר

מזכירות
אורלית קיסר  orlitk@savion.huji.ac.il
חדר 4607, הפקולטה למדעי הרוח
טלפון  טלפון: 02-588-3936
שעות קבלה: יום א׳ 14:30-11:30, ימים ב'-ה  10:00–13:00

ראש החוג

ד״ר דיאגו רוטמן diego.rotman@mail.huji.ac.il

יועצת אקדמית
ד"ר אולגה לויטן Olga.Levitan@mail.huji.ac.il 

ממיאמג - מעבדת מילים, אובייקטים, מבוכים וגלמים

ניסיון ללכת לאיבוד בחקר פרפורמנס

ממיאַמג (OWL LAB) היא מעבדת פרפורמנס שנוסדה במסגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית בירושלים ובשיתוף המרכז לאמנות ומחקר מעמותה.  המעבדה נולדה מתוך הרצון לחקור וליצור באמצעות שחזור, האקינג ושימוש חוזר במכשור טכנולוגי שיצא מכלל פעולה (the obsolete), ב״חסר הייעוד״, לצד שימושים חדשים בחומרי ארכיון, חומרי הוראה ופרקטיקות פדגוגיות ופרפורמטיביות מהעבר. חומרים אלו ישמשו מקורות ראשוניים בפיתוח פרויקטים מחקריים ואמנותיים.

במסגרת המעבדה נעסוק בדרכים שונות של העברת ידע ושל (דה)ארכיביזציה. נעשה זאת באמצעות קריאת טקסטים, צפייה בתיעוד של פרויקטים דומים, דיון ואפשרויות שחזור (re-enactment and embodiment) של מופעים אמנותיים, יומיומיים או פדגוגיים, במטרה לבחון דרכים חדשות-ישנות למחקר ויצירה.

במקביל לעיסוק ב״חסר הייעוד״, במה שיצא מכלל שימוש (the obsolete), נעסוק גם בשאלת השפעתם של חידושים טכנולוגיים על עיצובה של החוויה האמנותית, הפרפורמטיבית והפדגוגית. נעסוק בדרכים שבהן חידושים טכנולוגיים, בעיקר בתחום החזותי והשמיעתי, השפיעו ומשפיעים על האסתטיקה והפואטיקה של המופע, על תרבות הצפייה, השמיעה והלמידה, על קליטתו ועל פרשנותו של המופע ועל דרכי ההשתתפות של הקהל במופעים.

המעבדה נוצרה ברוח מחקרים שעסקו בשחזור בפרפורמנס ובמחול (2010 Lepecki, Schneider 2011, Krušić 2015), במפגש בין טכנולוגיה לאמנות ולמופע (2021 Davis and Marx), בהחזרה ובחינה של טכניקות הוראה שוליות ונשכחות (1991Rancière ), בהחייאת אובייקטים, גלמים ובובות (1990Idel ) וגם בחקר הארכיאולוגיה של המדיה (2006Zielinski ). הגישה העומדת בבסיס פעילות המעבדה היא יצירה-מחקר (Research-Creation). במסגרת פעילותה יתאפשר שחזור ממשי של אירועים פדגוגיים ושל שיטות מחקר מיושנות, שחלק מהן נדחקו לשולי הפרקטיקה האקדמית, בשאיפה ליצור פרקטיקה ניסיונית מבוססת-מחזוּר של יצירת ידע חדש-ישן.

הקבוצה תקיים 7 מפגשים בני 4 שעות. לרשות הקבוצה יעמדו:

א.  מעבדה עם מכשור שיצא מכלל פעולה (מכשירי הקלטה, סינתסייזרים, מקרני שקופיות ועוד) אשר יוכל לשמש כלי למחקר, ליצירה ולבחינת שילובן של טכנולוגיות אלו בפרפורמנס העכשווי.

ב. חומרי ארכיון (טקסטואליים וחזותיים) המעידים על דרכים שונות לניסוח והעברה של ידע ולתקשורת אמנותית. חומרים אלו ישמשו מקורות ראשוניים בפיתוח פרויקטים מחקריים ואמנותיים.

ג. גישה לאולם התיאטרון וחדר חזרות (אולם המראות).

ד. גישה לאולפן הסאונד של ״מעמותה״

למעבדה כמה מטרות מרכזיות:

  • ליצור קהילה חוקרת-יוצרת
  • לתת חיים חדשים למכשור שיצא מכלל פעולה, כחלק מהעיסוק בפואטיקה ובאסתטיקה של מדיה בפרפורמנס
  • לחקור את ההיסטוריה של ההוראה והמחקר (באקדמיה ומחוץ לה) ולבחון את המתח בין מופע ולמידה מרחוק ובין מופע ולמידה עם קהל וקהילה נוכחים
  • לעסוק בשחזור פרפורמטיבי כפרקטיקה אסתטית ליצירה והעברה של ידע.

owl